Regulamin serwisu „zamowerecepte.pl”

Jeśli chcesz korzystać z serwisu zamowerecepte.pl , musisz potwierdzić, że akceptujesz warunki korzystania określone poniżej. Jeśli nie akceptujesz regulaminu serwisu, nie będziesz mógł korzystać z usług na stronie www.zamowerecepte.pl,

O nas

Strona internetowa www.zamowerecepte.pl  jest własnością Prywatnej Praktyki Stomatologicznej lek. dent. Rafał Pomianowski. NIP: 894-279-22-58. REGON: 020819121. Numer prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty 2415278. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: pod numerem: 000000122380-L-69.Jeśli potrzebujesz uzyskać dodatkowe informacje na temat funkcjonowania strony i prowadzonych usług, możesz skontaktować się z nami na maila: lekarz@zamowerecepte.pl

Usługa wystawienia e-recepty jest prowadzona przez  lekarzy z prawem wykonywania zawodu.Lekarz wystawiający e-receptę jest związany kodeksem etyki lekarskiej. Możesz uzyskać dostęp do zasad postepowania zawodowego pod linkiem:

https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf

Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny i możliwy do pobrania w formacie JPG .

Portal nie pośredniczy w zamawianiu pomocy ratunkowej w nagłych przypadkach zagrażających życiu, w tym celu należy dzwonić pod numer  alarmowy 112 lub 999.

Prywatność– zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z RODO.

Twoje wrażliwe dane osobowe, wywiad lekarski, dokumentacja medyczna, które nam przekazujesz są dla nas bardzo ważne.  Wszystkie Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne. Dane osobowe przechowujemy na bezpiecznym serwerze. Przestrzegamy w pełni wszystkich obowiązujących przepisów RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) dotyczących prywatności i przepisów konsumenckich. W sytuacji gdy Klient zgłasza zapytanie o receptę w imieniu innego Pacjenta deklaruje, że ma jego zgodę na przetwarzanie przez serwis zamowerecepte.pl  danych wrażliwych i jego dokumentacji lekarskiej.

Przed skorzystaniem z usługi wystawienia e-recepty i telekonsultacji lekarskiej ważne jest, aby zrozumieć warunki korzystania z serwisu i i zachęcamy do poświęcenia czasu na ich przeczytanie.

Formularz zamówienia

Odwiedzając  stronę internetowąwww.zamowerecepte.pli w celu korzystania z jej udogodnień, będziesz zobowiązany do wypełnienia formularza chorobowego wraz z wywiadem chorobowym.Serwis zamowerecepte.pl  i zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do procedowania wydania e-recepty w dowolnym momencie. Wypełniając formularz zgłoszeniowy i korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że informacje przez Ciebie podane są zgodne z prawdą. Zgadzasz się niezwłocznie zaktualizować dane w wywiadzie lekarskim, jeśli się zmienią i wysłać na email: lekarz@zamowerecepte.pl . Wszystkie podane przez Ciebie informacje w formularzu zgłoszeniowym będą bezpieczne i przetwarzane zgodnie z zasadami RODO.

Deklarujesz, że:

– nie znajdujesz się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia i przyjmujesz do wiadomości, że serwis nie diagnozuje chorób, nie interpretuje objawów, a jedynie pośredniczy w realizacji e-recept

– Dane osobowe, które musisz podać  podczas rejestracji jako Klient, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem

– Natychmiast powiadomisz nas o wszelkich zmianach danych osobowych, aktualizując te dane wysyłając na m na adres: lekarz@zamowerecepte.pl

– że nie podszywasz się pod inne osoby lub podmioty ani używać fałszywego imienia lub nazwiska, do których używania nie masz uprawnień.

– leki w ramach e-recepty są stosowane do użytku własnego w przebiegu chorób przewlekłych  i są kontynuacją wcześniej prowadzonej i zaordynowanej przez lekarza prowadzącego terapii.

– recepta nie może być wydana dla innej osoby niż osoba, której dane i wywiad lekarski został wypełniony w formularzu.

– zapoznasz się z ulotką dołączoną do opakowania i będziesz stosować lek tak jak opisano w ulotce lub wg zaleceń lekarza prowadzącego, lub w razie potrzeby zwrócisz się z pytaniem do farmaceuty.

Prawa autorskie treści na www.zamowerecepte.pl

Niniejsza strona internetowa, zawarte na niej materiały i oprogramowanie są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz innymi prawami własności. Możesz wyświetlać materiały na tej stronie na ekranie komputera  z wyjątkiem dokumentów o ograniczonym dostępie, możesz pobierać i drukować wersję papierową do użytku osobistego, pod warunkiem, że nie zmieniasz ani nie usuwasz żadnych treści lub jakiejkolwiek części strony internetowej bez naszej wyraźnej zgody.

Zgadzasz się nie kopiować, reprodukować, przechowywać (w dowolnym nośniku lub formacie), rozpowszechniać, przesyłać, modyfikować  całej lub części tej witryny,a także materiałów czy oprogramowania , bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Dokładność informacji medycznych

Dbamy o to, aby wszystkie dostępne na naszej stronie informacje o naszej działalności i usługach były dokładne. Są one jednak stale rozwijane i czasami informacje mogą być nieaktualne. Praktyka telemedycznaczęsto się zmienia, a zawartość tej witryny, biuletynów i innych artykułów zawierających wskazówki ,zostały przygotowane wyłącznie w zakresie ogólnym i nie zastępują konkretnych porad medycznych,. W celu uzyskania dokładnej porady lekarskiej, diagnozy i wdrożenia leczenia należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym, który przeprowadzi badanie nie tylko podmiotowe, ale również przedmiotowe. Serwis zamowerecepte.pl nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że ​​materiał na tej stronie jest dokładny, kompletny lub aktualny, ani że strona internetowa będzie wolna od wad. Żadnych treści zawartych na stronach tej witryny nie należy interpretować jako porady medycznej, handlowej, prawnej lub innej specjalistycznej  porady. Szczegółową profesjonalną poradę należy uzyskać u specjalisty, który zdiagnozuje Pacjenta i wdroży odpowiednie leczenie. Usługa w naszym serwisie nie zastąpi fizycznej wizyty u lekarza w gabinecie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków regulaminu w dowolnym momencie. Nowa wersja zostanie opublikowana na tej stronie i zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu.

Ograniczenia wiekowe

Przyjmujemy Zamówienia na Receptę tylko od Klientów, którzy ukończyli 18 lat. Składając zamówienie, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat.

Wiążąca umowa

Żadne złożone przez Ciebie zamówienie na receptę, nie będzie dla nas wiążące, dopóki nie potwierdzimy zamówienia e-mailem lub smsem. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia.

Weryfikacja recepty

Kiedy otrzymamy od Ciebie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wywiadem chorobowym , postaramy się zweryfikować go w ciągu 3 godzin. W przypadku, gdy informacje nie są zgodne z oryginalnym zamówieniem, możemy spróbować skontaktować się z Tobą, korzystając z informacji z formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie możemy się z tobą skontaktować i nie jesteśmy w stanie wydać 4 cyfrowego PINu, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.

Zaznaczamy, że recepta wystawiona za pośrednictwem serwisu zamowerecepte.pl jest receptą  pełnopłatna. Koszt usługi e-konsultacji lekarskiej wraz z wypisaniem e-recepty na zadany lek to 69 zł (słownie sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Płatność za usługę jest wykonywana za pomocą pośrednika płatności przelewy24.pl

Recepty zamawiane przez serwis zamowerecepte.pl są  realizowane w godzinach 8:00 – 18:00. W dniach od poniedziałku do niedzieli.

Zaznaczamy, że Pacjenci w stanach nagłych zagrażających życiu muszą zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub Pogotowie Ratunkowe dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999.

Warunki techniczne:

Z serwisu można m. in. korzystać za pośrednictwem systemów Android i IOS. Wiąże się to z ryzykiem ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane Pacjenta przesyłane poprzez formularz zgłoszeniowy.

Serwis zamowerecepte.pl  informuje, że jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Klienta dostawcy systemu płatności online: przelewy24. Klient płacąc za e-receptę korzysta z portalu płatniczego przelewy24.pl, jest to jedyna droga płatności za usługę w serwisie.

Zarządca portalem zastrzega sobie prawo do zawierania umów na podwykonawstwo.

Wymagania Klienta:

W celu uzyskania e-recepty Klient jest zobligowany do podania następujących danych:

Imię i nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, a także:

– dolegliwości, podanie chorób przewlekłych oraz nazw leków przyjmowanych na stałe (a w szczególności ich dawki, liczby opakowań oraz dawki dziennej przyjmowanego leku).

Serwis zamowerecepte.pl  świadczy usługi tylko drogą internetową, które maja na celu kontynuację leczenia lekami przyjmowanymi na stałe, a także zajmuje się zagadnieniem antykoncepcji awaryjnej tzw. „tabletki dzień po”.

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia e-recepty bez podania przyczyny na każdym etapie procedowania usługi.

Serwis zastrzega sobie prawo do opóźnień w realizacji e-recept z przyczyn losowych lub technicznych.

Reklamacje:

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia odpłatnych usług za pośrednictwem serwisu prosimy kierować na adres: lekarz@zamowerecepte.pl , w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia udzielenia e-konsultacji lub negatywnej weryfikacji. Jednocześnie serwis zamowerecepte.pl zobowiązuje się rozpatrzyć prawidłowo złożoną reklamację w terminie do 14 dni roboczych i w razie jej uwzględnienia  i daje prawo Pacjentowi do dodatkowej  darmowej e-konsultacji w serwisie, o czym zostanie poinformowany mailowo.

Klient w reklamacji powinien zamieścić następujące informacje:

– swoje imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, kod PIN błędnie zrealizowanej e-recepty, opis błędu wystawionej e-recepty,

W sytuacji pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, serwis deklaruje się skorygować błędnie wystawioną e-receptę w ciągu 48 godzin, lub zwróci płatność w ciągu 14 dni roboczych.

Postanowienia końcowe:

– Umowa o świadczeniu usług za pośrednictwem serwisu drogą elektroniczną zostaje zawarta miedzy Klientem a zarządcą serwisu na czas wykonania usługi i wygasa po upływie 48 godzin.

– Cennik: Koszt wykonania usługi wydania e-recepty w formie 4 cyfrowego kodu : 69 zł

– Serwis używa plików cookies

– Zarządca portalem zastrzega sobie prawo do zawierania umów na podwykonawstwo.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby PPS Rafał Pomianowski.